-->

כללי מתן פרסים

TNS שומרת לעצמה את הזכות לשנות מדי פעם את כללי מתן פרסים.


1  נקודות MySeker מצטברות

1.1    עם הצטרפותך לפאנל חשבונך יזוכה בנקודות במידה ותשלים באופן מלא ובצורה נכונה שאלות בסקרים של החברה.

1.2   TNS אינה מתחיבת לבחור חבר פאנל ספציפי להשתתף בסקר כלשהו. השתתפות חברי הפאנל בסקר מסוים מותנית במידת התאמתו לצורכי הסקר / דרישות הלקוח של TNS ובהתאם לבחירה אקראית ועל בסיס פרמטרים סטטיסטיים.

1.3    תנאי קבלת הנקודות ישתנו מעת לעת בהתאם להחלטת / שיקולי החברה.

1.4   בדרך כלל ניתן לקבל נקודות באמצעות מענה על סקרים. במקרה שסקר מסוים אינו מזכה בנקודות תינתן הודעה על כך בתחילת הסקר או באתר MySeker.

1.5    הנקודות המגיעות לך יכנסו לחשבונך לא יאוחר מ-45 יום לאחר מילוי הסקר.

1.6    TNS עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח כי מצב הנקודות בחשבונך הינו מעודכן ומדויק. למרות האמור לעיל באחריות חבר הפאנל לוודא כי הנקודות הופקדו בחשבונו כנדרש. במידה והנקודות לא הופקדו בחשבונו להודיע ל-TNS (support@myseker.co.il) תוך חודשיים מהשלמת הסקר.

1.7     TNS לא תזכה חבר פאנל בנקודות במצבים הבאים:
        א. חבר פאנל המנסה למלא סקר יותר מפעם אחת, אם באמצעות שם משתמש אחר ואם כתובת מייל אחרת.
        ב. חבר אינו מספק תשובות אמינות מבחינה מחקרית.

1.8     TNS אינה מתחייבת לאפשר המרת נקודות לחברי פאנל בתנאים הבאים:
        א. חשבון אשר יתרתו אינה מגיעה ל-500 נקודות.
        ב. יתרת החשבון הינה מתחת ל-500 נקודות בזמן ש-TNS החליטה להשעות או לסגור את החשבון.
        ג. חבר הפאנל מפסיק את חברותו בפאנל לפני שיתרת חשבונו הגיעה ל-1,000 נקודות.
        ד. הפרטים האישיים של חבר הפאנל, כולל כתובת דואר אלקטרוני אינם מעודכנים ונכונים.

 

2    ערך נקודות MySeker


2.1    לכל סקר ו/או פעולה תזוכה במספר נקודות (בהתאם לסוג הסקר). מספר הנקודות יפורט בהזמנה לסקר ו/או באתר האינטרנט.

2.2    ניתן לצפות ביתרת הנקודות באזור המנויים באתר MySeker.

2.3    נקודות Myseker הינן אישיות ולא ניתן להעבירן, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב. הנקודות אינן קנין ועל כן לא ניתן למכרן, להעבירן או להמחותן, ללא הסכמת החברה בכתב.


3    המרת נקודות MySeker

3.1    המרת הנקודות הינן באמצעות אתר MySeker בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את צורת והאמצעי ההמרה על פי הצורך.

3.2    לא ניתן להמיר את הנקודות עבור כסף מזומן.

3.3   TNS שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המתנות, התגמול ואת יחס המרת הנקודות בהתאם לשיקולה.

3.4     על החברה לא תחול כל אחריות בנוגע לכל מס שיחול על ההטבות שיינתנו לחבר, אשר יהיה אחראי להצהיר על כל הכנסה המתקבלת מהחברה בהתאם להסכם זה.

4    ניהול נקודות

4.1    החברה שומרת על הזכות למנות צד שלישי על מנת לנהל את תכנית הנקודות וההטבות. על החבר לקרוא את מדיניות הסודיות ביחס למידע שיועבר לצדדים שלישיים לשם מטרה זו.

4.2     על החברה לא תחול כל חבות ו/או אחריות לכל נזק, הוצאה או הפסד מכל סוג שהוא שייגרמו כתוצאה מקבלת הנקודות, השמוש בהן או מהמוצרים וההטבות שיתקבלו עקב מימושן.



5    שיפוט

5.1    הסכם זה יוצר הסכם שלם וממצה ביחס להתקשרות בין החבר לבין החברה ביחס לכל מבצע שיתבצע על-ידי החברה.

5.2    תנאי הסכם זה יפורשו על-פי חוקי מדינת ישראל, אשר יחולו על ההתקשרות שבין הצדדים.

5.3    סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת בקשר להסכם ולביצועו תהיה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.



>>להתחלה