-->

תנאי הצטרפות וחברות בפאנל My Seker

חברת TNS טל-גאל, ח-פ 512347576, הינה בעלת ומפעילת פאנל myseker. תנאים אלה מסדירים ויחולו על חברותך בפאנל הצרכנים. יש לקרוא גם את מדיניות השמירה על הסודיות ואת התנאים של כללי מתן פרסים, אשר מהווים חלק מהסכם זה.

ההצעה שנעשית על ידי TNS טל-גאל להשתתף בסקרים ומחקרים וקבלת הצעה זו על-ידיך באמצעות מסירת הפרטים הנדרשים, יוצרות התקשרות חוזית מחייבת בינינו. תנאים אלה הינם חוזה לאספקת שירותים ואין בהם כדי ליצור שותפות או יחסים של סוכן וספק עיקרי או יחסי עובד ומעביד בינך ובין TNS טל-גאל.

תנאים אלה מסדירים וחלים על השימוש באתר אינטרנט זה. על-ידי שימוש או כניסה לאתר, הנך נותן את הסכמתך לתחולת תנאים אלה. בהיעדר הסכמה לתנאים אלה אינך רשאי להיכנס או לעשות שימוש כלשהו באתר.


 1. הצטרפות לפאנל
 2. פרטים אישיים
 3. קניון רוחני
 4. הפסקת התקשרות
 5. תקשורת
 6. שיפוי
 7. קיום חלקי
 8. אבטחת נתונים
 9. סמכות שיפוטית


1. הצטרפות לפאנל

 1. חברות בפאנל פתוחה לתושבי מדינת ישראל בלבד מעל גיל 12.בסיום השלמת שאלוני הרישום שמך ופרטיך יכנסו למאגר החברים של הפאנל האינטרנטי MySeker המנוהל על ידי TNS טלגאל.עובדי TNS טלגאל, חברות האם, חברות אחיות, שותפים וספקים ובני המשפחה הקרובה אינם רשאים להירשם לפאנל ולהשתתף בסקרים.

 2. החברות ב-MySeker הינה ללא תשלום. השתתפות בסקרים הינה וולונטארית. ראה סעיף "הפסקת התקשרות" לצורך תנאי הפסקת השתתפות בסקרים ובפאנל.

 3. החברות בפאנל הינה אישית ולא ניתנת להעברה.

 4. ניתן להירשם לפאנל פעם אחת בלבד. TNS טלגל שומרת לעצמה את הזכות לסרב לכל בקשת הצטרפות שהיא.


>> להתחלה


2. פרטים אישיים

 1. אתה אחראי לדאוג כי פרטיך האישיים הנמצאים אצל TNS טלגאל הינם מעודכנים (כולל כתובות וכתובות e-mail).

 2. הינך מתחייב לכך כי כל המידע אותו אתה מספק כחבר פאנל הינו נכון ומדויק.

 3. שם המשתמש והסיסמה שלך הינם חסויים ופרטיים ובאחריותך לשמור עליהם כסודיים. TNS טלגאל לא תהיה אחראית לשום שימוש שאינו מורשה בחשבונך ובכללו שימוש לא מורשה בשם המשתמש והסיסמה.

 4. באמצעות הצטרפות לפאנל MySeker הינך מסכים ש-TNS טלגאל תשמור ותעבד את פרטיך האישיים. ראה הצהרת פרטיות למידע נוסף.


>> להתחלה


3. קניון רוחני

 1. כל הדפים והתוכן הנכללים באתר זה ובסקרים הקשורים, לרבות אך לא רק: מלל, עיצוב גרפי, אודיו, וידיאו, תמונות, סקרים, סמלים מסחריים (לוגו) וכל חומר אחר הינם קניין רוחני או מותרים בשימושה של החברה, שותפיה העסקיים והחברות הקשורות עימה, לרבות סימני מסחר, סימני שירות, זכויות יוצרים, פטנטים וסודות מסחריים. אין לשנות, להעתיק, לשכפל, ליצור עבודות נגזרות, לפרסם ברבים, להציג, להעלות, לשלוח, לשדר או להפיץ, בכל דרך שהיא תוכן המצוי באתר וסקרים הקשורים לכך, ללא הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.


>> להתחלה


4.הפסקת התקשרות

 1. TNS טלגאל רשאי להפסיק את חברותך בפאנל באופן מידי באמצעות e-mail או כל שיטה אחרת בכל אחד מהמקרים הבאים:

  1. הפרת כל אחד מהתנאים המופיעים בתנאי החברות ו/או בהצהרת הפרטיות של הפאנל או בכתב הסכמה או בכללי מתן פרסים.

  2. שימוש לא נאות בחברותך בפאנל

  3. במידה והזכות של TNS טלגאל להשתמש במידע הנדרש לצורכי ניהול הפאנל הופסקה על ידי חוק או מסיבה אחרת.

  4. אי מענה על שאלון / סקרים (בצורה מלאה) בתקופה של 6 חודשים או יותר או אי מענה על 10 הזמנות רצופות להשתתפות בסקרים. 2. TNS טלגאל רשאית להפסיק את חברותך בפאנל במתן הודעה של 30 יום מראש באמצעות e-mail ללא מתן סיבה.

 3. עם הרשמתך לפאנל הינך מסכים לקבל דואר אלקטרוני המזמין אותך להשתתף בסקרים. מדי פעם נשלח אליך עלונים ומידע הקשורים לחברותך בפאנל.

 4. עם סיום חברותך בפאנל תבוטל זכותך להמרת נקודות ופרסים שהצטברו במהלך תקופת החברות. ראה תנאי מתן פרסים למידע נוסף בהקשר זה.


>> להתחלה


5. תקשורת

 1. כל המידע שאתה שולח ל-TNS טלגאל, מלבד פרטיך האישיים כולל שאלות, הערות, תגובות לפאנל והצעות יחשב כמידע שאינו חסוי וללא זכויות קניין.

 2. למעט המפורט בהצהרת הפרטיות, TNS טלגאל רשאית להשתמש בכל סוגי המידע הללו לכל סיבה שהיא.

 3. הנך מתיר בזה במפורש לחברה לעשות שימוש לכל מטרה שהיא וללא תמורה בכל רעיון, קונספט, ידע או טכניקה שיהיו כלולים בכל תקשורת או דו-שיח בינך לבין החברה


>> להתחלה


6. שיפוי

 1. הנך מתחייב בזה לפצות ולשפות את החברה, עובדיה מנהליה, נשואי המשרה שלה, סוכניה ונציגיה בגין כל תביעה או דרישה לפיצוי והחזר הוצאות של צדדים שלישיים כלשהם, לרבות שכ"ט עו"ד, הנובעות או הקשורות לכל הפרה של תנאים אלה או של הוראת כל דין מצידך


>> להתחלה


7. קיום חלקי

 1. במידה וחלק מתנאים אלה יבוטלו, או יהיו בלתי ניתנים לאכיפה, מכל סיבה שהיא, בהתאם להחלטת בית משפט מוסמך, יהיו תנאים אלה חסרי תוקף, אולם לא יהיה בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפם של יתר התנאים, אשר לא הוכרזו כבטלים או כבלתי ניתנים לאכיפה, כאמור לעיל.


>> להתחלה


8. אבטחת נתונים

 1. כל המידע האישי שאתה מספק לחברה ישמר בהתאם למפורט בהצהרת הפרטיות שלנו


>> להתחלה


9. סמכות שיפוטית

 1. למעט במקרים בהם שונו או תוקנו תנאים אלה בכתב על-ידי החברה, תנאים אלה, מדיניות הסודיות, ותנאי תכנית התגמול, מהווים חוזה ממצה ושלם בינך לבין החברה בכל הקשור והנוגע לחברותך בפאנל.

 2. תנאים אלה יהיו כפופים יפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל

 3. הצדדים מסכימים באופן בלתי חוזר למסור את הסמכות הבלעדית להכרעה בכל תביעה ועניין הנובע או הקשור לתנאים אלה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו


>> להתחלה